فردای ما در یک نگاه   

هفته نامه فردای ما در سال ۱۳۷۹با زمینه انتشار نشریه ی تحلیلی از وزارت ارشاد اسلامی مجوز لازم را دریافت نمودودر همان سال باانتشار۵ بیش شماره  از سال ۱۳۸۰ واردفعالیت های مطبوعاتی استان شد.

که از آن تاریخ تا کنون تقریبا به صورت مستمر فعالیت داشته است.وتا کنون۶۱۳ شماره از این نشریه منتشر گردیده است که علاوه بر خبر وگزارش ومصاحبه در زمینه تحلیلی،اقتصادی و اجتماعی بوده است.

هفته نامه فردای ما یکی از نشریات پر مخاطب آذربایجان بوده وتا کنون عناوین زیر را در کارنامه خود داشته است:

۱-برترین نشریه ی جشنواره هفتم مطبوعات استانی در سال۱۳۹۳ باکسب ۴ جایزه اول-۰ونیز کسب رتبه اول نشریات برتر

۲-نشریه برترجشنواره چهارم مطبوعات وکسب ۴ جایزه سال برتر سال۱۳۹۰

۳-کسب ۳ جایزه برتر در جشنواره ششم سال۱۳۹۱

۴-نشریه منتخب جشنواره سوم با کسب ۴ جایزه اول در سال۱۳۸۶

۵-کسب ۶ جایزه اول بخش ویژه (نامگذاری سال)در جشنواره ی مطبوعات در سال ۱۳۹۳