▫️کاظم‌خان قوشچی در سال ۱۸۶۷ میلادی یا ۱۲۴۶ هجری شمسی در روستای قوشچی از محال انزل اورمیه در یک خانواده‌ کشاورز متولد شد، او مردی وطن‌پرست و ساده زیست بوده که در قصبه قوشچی قهوه خانه کوچکی داشت و از این طریق امرار معاش می‌کرد و علاوه بر آن وی سوارکار و تیرانداز بسیار ماهری بوده و آواز خوشی داشت و ساز را به زیبایی می‌نواخت.

▫️در دهه دوم قرن بیستم که متجاوزان وابسته به قدرت‌های استعماری نظیر نیروهای مسلح جیلو و ارمنی و افراد مسلح سیمیتقوی شیکاک با کمک و راهنمایی روس، انگلیس، آمریکا و فرانسه در اورمیه، سلماس، خوی و آبادی‌های اطراف آنان ساکنان مسلمان را هزار هزار قتل عام می‌کردند و جان کسی در امان نبود، “کاظم خان قوشچی” ظهور کرد.

▫️در این رابطه دلاوری‌های “کاظم‌خان” و همرزمان وی نیز حکایت از تکاپوی مداومی دارد که آنان در راه حفظ سرزمین و نوامیس در مقابل متجاوزان و استیلاگران بیگانه نشان می‌دهند، در راه تحقق اهداف و آرمان‌های انسانی و پیروزی نیکی بر بدی و عشق و نفرت، جان به کف گذاشته و مبارزه‌ای بلاانقطاع را پی می‌گیرند.

▫️در این شرایط کاظم خان از تبار قهرمانان تاریخی این سرزمین به همراهی یاران رزمنده خود، پشت بر سنگ‌ها و صخره‌های سرزمین پدری تکیه داده و با آتش سلاح‌های خود در راه محافظت آنچه که برایشان عزیز و مقدس بود بدون هراس از هیچ خطری جنگیده و پوزه متجاوزان را به خاک مالدید.

▫️”کاظم‌خان” این اسطوره مقاومت در شرایطی که مردم غیور و شرافتمند در اورمیه و روستاها، زنان بر پشت بام‌ها فریاد وا ناموسا سر داده و یا به سبب مرگ فرزندانشان از گرسنگی ضجه می‌زدند، هفت سال تمام در فراز تخته سنگی لخت و عور با کلاه عدالت خویش، فقر را مساوی توزیع کرد.

▫️اقدامات وی سبب شد که حتی یک نفر از اهالی از بین نرفته و در این مدت مردمی را که از نقاط دور و نزدیک بدون منزل و ماوا، زن و مرد روز و شب را در کنار هم به سر برده و حتی یک گزارش مبنی بر تعرض به نوامیس مردم نشد.