ما اکبر هاشمی داشتیم

ما اکبر هاشمی داشتیم

اگر اين مرز هنوز پُر از گهر است؛ اگر خاکش هنوز سرچشمه هنر است؛ اگر اين نهال‌هايي که کاشتيم هنوز قرار است درخت‌هاي تنومندي شوند… به اين خاطر است که ما در مسند حکومت (اکبر هاشمي)ها داشتيم که اين سختي‌ها را به بهاي آبرو و...

ادامه مطلب ...