---

والی جدید و ناله های مستانه

والی جدید و ناله های مستانه

📉والی جدید و ناله های مستانه!! یادداشت رسیده 📜دعوت از اصحاب رسانه وخبردرنخستین روزهای کاری استاندار معتمدیان اقدام خوبی برای شروع کار بود هم از این جهت که دغدغه های این جماعت پر دغدغه شنیده شود و هم نگاهی باشد...

ادامه مطلب ...