شماره های ضروری:

تلفن: ۳۲۲۴۴۸۷۰ – ۳۲۲۴۳۱۶۹

فکس: ۳۲۲۴۴۸۷۰

همراه:

مدیر مسئول: ۰۹۱۴۴۴۳۰۳۴۱

روابط عمومی و خبرنگاری: ۰۹۳۷۶۰۱۳۰۹۳

آدرس:

ارومیه، خیابان دانش ۲، خیابان بسیج، روبروی مدرسه لعیا، ساختمان ۶۷، طبقه سوم، واحد ۱۱، هفته نامه فردای ما(سرپرستی روزنامه های فرصت امروز و صبح اقتصاد)