🖌عیسی نظری
قاضی باز نشسته دادگستری

▪️در عهد عتیق ، سِفر پیدایش از جامعه
لوط سخن به میان آمده است ، شهر سودوم و گومورا به گناه روی می آورد ،
خداوند دو فرشته به یاری پیامبر قوم لوط می فرستد و مردم شهر خواهان
نزدیکی جنسی با فرشتگان مرد خداوند
می شوند ، فرشتگان از خانواده پیامبر
می خواهند که شهر را ترک کنند و پشت سر خود را نگاه نکنند .
شهر بر سر مردم خراب می شود و زن لوط که به پشت سر خود نگاه می کند ،
تبدیل به سنگی نمکی می شود .
قوم نوح و پسرش هم ، همانند این داستان است و طوفان نوح که گویا
همان مجازات قوم نوح است !
▪️جامعه ما هم همانند ، سایر جوامع دوران بلوغ و مدنیت خود را می گذراند ، آنچه امروز در این جامعه به چشم می آید ، زاده یک روز و دو روز و یا صد سالو دویست سال نیست ، جوامع از روزی که تشکیل یافته و شروع به رشد و نمو نموده اند ، آکنده از این مسائل بوده است .
عمده مسئله این است که به لحاظ شرایط خاص ، تا کنون این مسائل نشر
نمی یافت و باز هم شرایط جدید فضای
مجازی و به دنبال آن رادیو و تلویزیون های متعدد ، اتفاقات بیشتر نشر و آفتابی
می شود !
▪️هر معضلی که امروز می بینیم در تاریخ جامعه ما وجود داشته است و اتفاقا هر چه عقب تر برویم ، با خشونت بیشتری نسبت به ابزار و گستره جمعیتی
اتفاق افتاده است ، تنها فرق مسئله این است که ما مطلع نبودیم و یا مطلع نشدیم .
چهل و اند سال پیش به سبب شغلی خاص ، از وقوع مسائلی در این شهر
مطلع شدم که روز های اول متشنج و
درمانده ، بیچاره و وامانده ، نمی دانستم
چکار کنم ، گفتن و یاد آوری آنها تنم را
می لرزاند !
پدر کشی – مادر کشی – فرزند کشی ، جرائمی است که قبح کمتری دارد و حتی
قابل گفتن است ، حساب کنید
جرائمی که هنوز توان گفتن انها را در خود نمی بینم !
▪️در جوامعی که در حال گذر از مرحله ای به مرحله ای دیگر است ، در جوامعی که بخشی از آن سنتی و بخشی مدرن است و در بخشی وارد امر پست مدرن شده است ، امر اغتشاش اخلاقی – دینی و فلسفی و بخصوص اجتماعی از قدیم
بوده و خواهد بود ، عمده حل آنهاست و عدم تبدیل آن به اپیدمی و اغتشاش
ذهنیت اجتماعی است .
من محصل بودم ، ماجرای قتلی در روستای اوین را ، مجله ای چاپ کرده بود
که گویا دو تهرانی مدرن در محلی و باغی همدیگر را می بوسیده اند و مرد سنتی روستا رگ غیرت اش به جوش می آید و هردو آن زن و مرد را می کشد !
امر جامعه مدنی با اصول مدنی به پیش می رود و هر گونه تخطی از اصول مدنی می تواند ، فجایع ملی را به پیش آورد ،
▪️خشونت اجتماعی ، خشونت خانگی، خشونت دولتی و حکومتی همگی به هم و در هم تنیده شده است !
نمی توانی اغتشاش کننده را بزنی و بکشی و انتظار داشته باشی که پدر
چنین نکند و یا پسر !
مردم بر اساس دیده های خود ، الگو برداری می کنند ، خشونت ، خشونت
می زاید !
مردانی که جسارت جمع کردن مردمی
مسلح را در مکانی دارند ، ان جسارت را به مردان و زنان خود اعطا می کنند ،
وقتی یکی کشته می شود ، دیگر عزاداری مشق انتقام است و کشتار های
بیشتر ، یک جامعه عاقل باید بتواند ،
این اعمال ضد اجتماعی را ، قبل از اینکه
به روابط اجتماعی خدشه و ضربه وارد
کند ، حل نماید !
این حوادث همچنانکه در مقاله عاشقیت
هم نوشتم ، ساخته و پرداخته برادر بزرگ ، آرتیست عقب مانده ذهنی فیلم
سوته دلان است !
▪️ذهنیت سنتی قادر به حل معضلات اجتماعی که در زمانه پست مدرن اتفاق
می افتد ، نیست ، رسم و رسوم دیگری
باید ، قانون جدیدی ، انسان زمانه خود ،
( چاغداش ) امر دازاین هایدگر ، نبوغ
دیوار به دیوار جنون است ، ما نیازمند
انسان نرمال هستیم که تمامی خواسته ها و قوانین اش در مجالس محلی و شهری به تصویب اکثریت مردم جامعه
برسد و بر اساس آن جامعه مدنی ساماندهی شود !
دیگر تودیع و معرفی روسای ادارات ،
جواب نمی دهد !
مرکزیت قادر به حل مشکلات پیرامون
نیست ، حتی خود را نیز غرق می کند
در دنیا یک کشور هم وجود ندارد که بدون تمرکز به سامان اجتماعی رسیده باشد .