“سولدوز” بر ضد اتحاد یا اتحاد بر ضد “سولدوز”؟!

“سولدوز” بر ضد اتحاد یا اتحاد بر ضد “سولدوز”؟!

روزبان از روز گذشته با نصب یک المان در ورودی شهر نقده با عنوان من نقده را دوست دارم، تعداد انگشت شماری از رسانه های هوادار احزاب ضدانقلاب از جمله دمکرات کردستان و کومله از اینکه نام زیبای سولدوز بر روی این المان هک...

ادامه مطلب ...